ZÁKLADNÍ ŠKOLA VOLYŇKA A DĚTSKÁ SKUPINA VOLYŇKA

Představení školy / Introduction

if_Flag_of_Czech_Republic_96321Jsme základní škola s prvním i druhým stupněm, která je  zapsaná v rejstříku škol MŠMT s účinností od 1.9.2017. V současné době vzděláváme žáky na prvním stupni.
Naše škola  patří mezi školy rodinné a malotřídní. Máme malý kolektiv a žáci se vzdělávají ve smíšených třídách.

Snažíme se naplno využít možnosti českého vzdělávacího systému, a tak se můžeme hodně učit venku, ve městě,  na výpravách, exkurzích, tak aby vzdělávání dávalo dětem smysl, aby si všechny nové znalosti a dovednosti mohly v praxi vyzkoušet a nemusely sedět celý den v lavici.

Velký důraz klademe na dobré a včasné zvládnutí anglického jazyka, který učíme každý den od první třídy. Setkáváme se s rodilými mluvčími, účastníme se mezinárodních akcí a zajišťujeme mimoškolní program v angličtině.

_______________________________________________________

if_Flag_of_United_Kingdom_96354We are a primary school with all nine grades, which has been registered by the Ministry of Education and has come into effect since 1.9.2017. Currently, we provide education for grades 1 to 5. We are a small family type school where pupils are taught in small groups of mixed grades.

We try to exploit all possibilities of Czech education system so we can teach outdoor a lot, on excursions and expeditions. Not just in a class at a desk. We want the kids to have a chance to put everything they learn into practice so learning makes sense to them.

We put a special emphasis on teaching English form the very beginning in grade 1 to have competent users as soon as possible. To achieve that we organize meetings with native speakers, international workshops, co-curricular activities in English, all that apart from usual daily classes. We are eligible to teach foreigners.

O angličtině

Jediná základní škola v regionu s výukou předmětů přímo v angličtině. Anglický jazyk vyučujeme od 1. třídy, navíc jej používáme při výuce ostatních předmětů např. výtvarné výchovy, tělocviku, hudební výchovy, pracovních činností, projektové činnosti a matematiky. Angličtinu používáme jako běžný komunikační jazyk při přestávkách, obědě a dalších mimoškolních aktivitách. Vytváříme tak žákům cizí jazykové prostředí ve kterém si angličtinu mohou osvojovat přirozeným způsobem.

Naše nabídka

  1. malá rodinná škola
  2. individuální přístup k žákům
  3. slovní hodnocení
  4. výuka v českém i anglickém jazyce
  5. integrovaná tematická výuka = učení v souvislostech
  6. mezinárodní projekty
  7. moderní výukové metody
  8. kroužky-francouzský jazyk, malý technik, turistický oddíl, keramika, flétna, výtvarný kroužek pro rodiče a děti
  9. trávíme čas v přírodě

Červen 2020 ve Volyňce

Náš poslední společný měsíc ve škole v tomto roce jsme věnovali tématu cestování a plánům do budoucna. Protože jsme se do školy vraceli po delší přestávce a navíc v nekompletním složení, užívali jsme si především přítomnosti jeden druhého a trochu volnější režim. Když počasí dovolilo, trávili jsme hodně času venku. Vydali jsme se na výšlap kolem ...

Read More

Květen 2020 ve Volyňce

Měsíc květen jsme se školáky věnovali tématu zahrad a květin a i tentokrát jsme se museli po většinu měsíce scházet primárně ve virtuálním světě. V prvním týdnu jsme si vyzkoušeli navrhnout svoji vlastní zahradu a sestavit 3D model podle anglického diktátu. Každá zahrada byla unikátní a slibovala bohatou úrodu. Ve druhém týdnu jsme se zaměřili na ...

Read More

Česko-anglická dětská skupina Volyňka-zápisy

Read More

Duben 2020 ve Volyňce

I v dubnu musely být brány školy kvůli nařízení vlády bohužel zavřené, a tak jsme měli všichni možnost vyzkoušet si něco nového. V našem snažení jsme ani tentokrát nepovolili, jen jsme se na místo školních lavic, setkávali ve virtuálním světě. Kromě našich běžných týdenních plánů a výukových balíčků, na nichž pracovali školáci doma s rodiči, jsme se viděli ...

Read More

Březen 2020 ve Volyňce

Březen ve škole jsme zahájili s nadšením a plni očekávání, protože jsme měli v plánu mnoho zajímavých aktivit a projektů, například postavit si velký model cameryobscury. Tématem měsíce byla fotografie, která nás provázela jako červená nit všemi předměty. Pozornost jsme věnovali především její černobílé formě a také samotnému procesu toho, jak vlastně princip fotografie funguje –skrze světlo. Zkoumali ...

Read More

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Blíží se čas zápisů do 1. tříd a situace v České republice se mění ze dne na den, dovolte nám seznámit vás s novými informacemi ohledně organizace zápisů pro nový školní rok v naší škole, a to v souladu s aktuálními nařízeními MŠMT.   Zápisy do 1. tříd budou pro Základní školu Volyňku, z.s. probíhat ...

Read More

Žádné předměty, ale život!

We don't teach subjects but life!

Malotřídka.

Classes of mixed grades.

Učíme všemi smysly.

Learning by doing.

Angličtina každý den.

English classes every day.

Projektová výuka.

Project learning.

Výlety, vandry, přespávačky.

Outdoor education - trips, expeditions, camps.