Oznámení o konání zápisu do 1. ročníku 

Oznámení o konání zápisu do 1. ročníku 

Zápisy do 1. tříd budou pro Základní školu Volyňku, z. s. probíhat

v těchto termínech a lokacích: ∙ 

 • v pondělí 15. dubna 2024 ve Volyni
 • v úterý 16. dubna 2024 ve Strakonicích, 
 • a ve středu 17. dubna 2024 v Českých Budějovicích. 

Časový harmonogram příchodu k zápisu dětí a formuláře dostanete
emailem do 5. dubna 2024.  

Podle § 36 odst. 4 školského zákona, prosím, podejte žádost o přijetí k základnímu

vzdělávání  písemně a přineste ji k zápisu se všemi níže uvedenými dokumenty. 

K zápisu jsou potřeba tyto dokumenty: 

 1. Přineste rodný list dítěte a OP zákonného zástupce
 2. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  (zašlete předem do 31. března 2024)
 3. Zápisový lístek pro žáka 1. ročníku ZŠ. 
 4. Vyplněnou Smlouvu o vzdělávání pro školní rok 2024/2025 ve dvou kopiích 
 5. Žádost o odklad povinné školní docházky – vyplní pouze ti rodiče, kteří budou o něj

žádat. Současně však vyplní všechny předcházející dokumenty. 

Žádost o odklad povinné školní docházky 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a

požádá li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné  školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením  příslušného školského poradenského zařízení a odborného

lékaře nebo klinického  psychologa. O odklad však musí zákonný zástupce požádat v době zápisu, nejpozději tedy do  30. dubna 2024. 

Způsoby podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 • zaslání poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • zaslání do datové schránky (ID datové schránky:f5tweh2)
 • zaslání žádosti elektronickou poštou (nutný elektronický podpis zákonného zástupce)

 

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání

 1.   Kritérium- individuální situace dítěte
Individuální situace dítěte ZŠ Volyňka, z.s. navštěvuje sourozenec (sourozenci) dítěte 10 bodů

 

 1.   Kritérium- splnění předpokladů ke vzdělávání podle daného ŠVP
Splnění předpokladů ke vzdělávání podle daného ŠVP

 

Posouzení pedagogickým pracovníkem a ověření předpokladů dítěte ke vzdělávání, předchozí docházka do mateřské školy nebo DS s podobným zaměřením. Soulad se Školním vzdělávacím programem naší školy (soulad s jeho principy a hodnotovým ukotvením), který popisujeme následujícím způsobem: 

Školní vzdělávací program naší školy vychází z přístupu založeného na partnerském, vzájemně respektujícím přístupu, v němž zásadní roli hrají pevnost a hranice na jedné straně a vzájemná důvěra, bezpečí a tolerance na straně druhé. Považujeme proto za zásadní, aby vzdělávání ve škole bylo postaveno na stejných základních hodnotách a principech, na kterých je postaven život dítěte a jeho výchova v rodině. 

10 bodů

V případě, že ani po uplatnění všech výše uvedených kritérií nebude možné spravedlivě rozhodnout o přijetí k základnímu vzdělávání, bude uplatněno losování za přítomnosti člena školské rady a zřizovatele. 

Další doplňující informace a formuláře žádostí je možné si vyžádat telefonicky na čísle  +420 776 029 734 nebo na emailu office@skolavolynka.cz

O přijetí do školy rozhoduje ředitelka ZŠ Volyňka, z.s. a o svém rozhodnutí bude všechny účastníky zápisu ve stanovené lhůtě informovat. 

Ve Volyni, dne 11. března 2024

Mgr. Petra Mrkvičková 
ředitelka ZŠ Volyňka, z.s.

Co se děje ve škole?

Aktuální fotografie z výuky, exkurzí a výletů najdete na FB a na Instagramu: